Què és una exploració neuropsicològica?

Presentar oblits sovint, desorientar-se en llocs coneguts, presentar dificultats d’atenció i concentració, notar dificultats per a organitzar-se o per a prendre decisions, tenir dificultats per acabar les tasques…són algunes de les queixes cognitives més freqüents. Quan aquestes dificultats cognitives tenen una repercussió significativa en el funcionament diari de les persones, tan a nivell personal com laboral, és recomanable demanar una opinió clínica al respecte. La disciplina de la Psicologia que s’encarrega d’estudiar la relació que existeix entre el funcionament del cervell i la conducta o comportament de les persones és la Neuropsicologia. 

Els experts en Neuropsicologia (neuropsicòlegs clínics) través d’una exploració neuropsicològica estudien de forma exhaustiva el funcionament global de les persones. És a dir, avaluen les funcions cognitives, conductuals i emocionals de les persones a través d’un conjunt de proves, tests, qüestionaris i escales. Les principals funcions cognitives que exploren són: atenció, memòria de treball, llenguatge, capacitat d’aprenentatge, memòria verbal, memòria visual, habilitat visuoconstructiva i visuoespacial, velocitat de processament, organització i planificació, flexibilitat cognitiva i resolució de problemes. 

Una exploració neuropsicològica consta de diferents fases. En un inici, es realitza una entrevista inicial en la que s’exploren quines són les queixes cognitives, de quina manera aquestes afecten al funcionament diari i es valoren aspectes emocionals i d’estat ànim. A la vegada, es recull tota aquella informació mèdica que pugui ser rellevant per a valorar el cas. Durant el segon contacte amb l’interessat/da, es porta a terme l’administració de totes aquelles proves necessàries per a l’avaluació del rendiment cognitiu del pacient. Seguidament, s’analitzen els resultats i es determina quines funcions cognitives es troben preservades i quines alterades. El neuropsicòleg estableix un diagnòstic neuropsicològic i redacta un informe neuropsicològic final. Per últim, es realitza una sessió de devolució on s’informarà dels resultats a l’interessat/da i a la família.  

El fet de disposar d’un perfil neuropsicològic de la persona, és a dir, saber quines funcions cognitives es mantenen preservades o alterades, i quin grau d’alteració presenta, permet determinar uns objectius terapèutics concrets i desenvolupar plans d’intervenció totalment individualitzats, enfortint així les capacitats cognitives, millorant el funcionament quotidià, i augmentant la qualitat de vida d’aquestes persones. 

Existeixen molts factors que poden portar a presentar dificultats o dèficits cognitius, com ara; estrès o ansietat, problemes emocionals, un envelliment normal i sa, problemes mèdics, o degut a processos neurodegeneratius. Una exploració neuropsicològica dóna la informació indispensable per entendre a què són degudes aquestes dificultats cognitives i si és aconsellable portar a terme una intervenció per a millorar el rendiment cognitiu de la persona.