NEUROPSICOLOGIA

NEUROPSICOLOGIA ADULTS

Dins del camp de les neurociències, la neuropsicologia és una disciplina clínica que permet connectar la neurologia amb la psicologia. Explicat d’una altra manera, la neuropsicologia és l’encarregada d’estudiar les relacions entre el cervell i la conducta.

L’avaluació neuropsicològica pretén determinar l’estat cognitiu de la persona a través de l’estudi de:

 • L’exploració de les capacitats o funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, pràxies, gnòsies, funcions executives, orientació temporal i a l’espai, etc.).
 • El nivell d’autonomia de la persona a la seva vida quotidiana (socialització, activitats bàsiques, motricitat…).
 • La valoració de canvis afectius, conductuals i de personalitat quan la causa és una patologia neurològica.

Els objectius de l’avaluació i la intervenció neuropsicològica en la població adulta són:

 • Contribuir al diagnòstic diferencial de patologia neurològica (malalties neurodegeneratives com la demència tipus Alzheimer).
 • Avaluació i rehabilitació del dany cerebral adquirit.
 • Avaluació de l’estat cognitiu en situacions de neurotoxicitat com malalties hepàtiques, síndromes metabòlics, drogodependències, etc. Situacions vitals estressants o malalties que concorren amb brots psicòtics, doncs també són tòxiques pel cervell i poden provocar alteracions cognitives.

Els tractaments que s’ofereixen des d’aquest servei, un cop feta l’avaluació neuropsicològica pertinent, són:

 • Grups d’estimulació cognitiva per a persones grans sense diagnòstic que volen treballar les seves capacitats cognitives. Aquesta intervenció actua com a preservació de les funcions.
 • Estimulació cognitiva en malalties neurodegeneratives:
  El manteniment del qual anomenem «reserva cognitiva», mitjançant l’estimulació de les capacitats que encara estan preservades, ajuda que el procés de pèrdua sigui més lent. Un bon estat emocional, així com una activitat diària constant -com pot ser l’assistència a grups d’estimulació- són factors que ajuden a mantenir-se. Disposem de dues modalitats:
  • Tractaments individuals
  • Tractaments grupals
 • Tractaments de rehabilitació cognitiva en casos de Dany Cerebral Adquirit (DCA):
  El DCA inclou qualsevol lesió aguda a l’encèfal (cervell, tronc cerebral i cerebel) que provoca un deteriorament del funcionament i de la qualitat de vida de la persona respecte de la situació prèvia a l’accident. Un DCA pot ser conseqüència d’un ictus, d’un traumatisme cranio-encefàlic, d’una cirurgia cerebral, d’una encefalopatia anòxica, d’infeccions del sistema nerviós central, de tumors cerebrals, etc. De nou, posem a la vostra disposició dues modalitats:
  • Tractaments individuals
  • Tractaments grupals
 • Atenció psicològica i acompanyament a familiars:
  Forma part de la rehabilitació cognitiva del pacient amb dany cerebral o en un procés neurodegeneratiu. Es tracta d’una assistència psicològica especialitzada en les pèrdues que aquestes condicions mèdiques comporten. La intervenció sempre actua tant a nivell de l’afectat com de la seva família. Es basa en una exploració neuropsicològica on es valora el nivell i característiques de les dificultats cognitives i conductuals del pacient, per determinar com aquestes poden afectar la vida diària de la persona i quin tipus d’intervenció és la més adequada.

NEUROPSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

La neuropsicologia és una especialitat dins la psicologia, una disciplina clínica encarregada d’estudiar les relacions entre el cervell i la conducta.

L’avaluació neuropsicològica pretén determinar l’estat cognitiu del nen o de la nena a través de l’estudi de:

 • Les capacitats o funcions cognitives:
  • Atenció i concentració,
  • Diferents modalitats de memòria (visual, verbal, auditiva, de treball…)
  • Llenguatge (oral, escrit, lectura),
  • Funcions executives (planificació, seqüenciació, execució, control i inhibició),
  • Pràxies, gnòsies, orientació temporal i en l’espai 
  • Intel·ligència general i/o aptituds 
 • El nivell d’autonomia de l’infant a la seva vida quotidiana (habilitats de socialització, activitats o rutines bàsiques, motricitat…).
 • La valoració de canvis afectius i conductuals derivats.

Gràcies a la valoració neuropsicologia completa, es pot realitzar un diagnòstic (si és necessari) o una constatació de les dificultats i punts forts de la persona avaluada. D’aquesta manera podrem planificar la intervenció més adequada.

Els objectius de l’avaluació i la intervenció neuropsicològica, en població infantil, són:

 • Diagnosticar trastorns que afecten l’aprenentatge (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat –TDAH-, dislèxia, discalcúlia) i altres trastorns del neurodesenvolupament (Espectre autista- TEA-, discapacitat intel·lectual, trastorns de la comunicació, trastorns motrius, etc.) 
 • Planificar el tractament a través dels diferents camps de la psicologia, ja siguin amb psicoteràpia, rehabilitació cognitiva, reeducacions psicopedagògiques, logopèdia o suport a l’estudi.
 • Informar i assessorar mitjançant pautes als pares, segons el diagnòstic de les seves necessitats. 
 • Assessorament i coordinació amb les escoles: informació sobre el diagnòstic i les adaptacions que requereix el nen/a valorat. 

Un cop finalitzat el procés diagnòstic o de valoració, de manera coordinada amb l’equip multidisciplinari es decidirà la millor intervenció, la qual pot incloure: 

 • Reeducacions psicopedagògiques
 • Intervenció amb logopèdia
 • Intervenció amb psicologia clínica
 • Pautes a pares
 • Assessorament a escoles